Vor­stand­schaft 2019 — 2021

4. Gerüst­bo­den: Peter Müllner
3. Gerüst­bo­den: Lukas Meix­ner, Chris­toph Gassner
2. Gerüst­bo­den: Sabri­na Müll­ner, Hel­mut Lut­zen­ber­ger, Andre­as Schmid, Chris­ti­an Hart­mann, Mar­tin Jall
1. Gerüst­bo­den: Caro­li­ne Stoll, Bar­ba­ra Rit­ter, Robert Hartmann

Es fehlt: Bene­dikt Beggel

Seit Sep­tem­ber 2022 ist die Vor­stand­schaft mit ihrem Vor­sit­zen­den Peter Müll­ner im Amt.
Stell­ver­tre­ter sind Bar­ba­ra Rit­ter und Hel­mut Lutzenberger.
Zur Schrift­füh­re­rin wur­de Caro­li­ne Stoll gewählt.
Der Herr über die Finan­zen bleibt Chris­ti­an Hartmann.
Die Bei­sit­zer Bene­dikt Beg­gel, Sabri­na Müll­ner, Andre­as Schmid,
Mar­tin Jall, Lukas Meix­ner und Chris­toph Gas­s­ner kom­plet­tie­ren das Team.

Funk­ti­on Name(n)
 1. Vorstand Peter Müll­ner
 2. Vorstand Bar­ba­ra Rit­ter, Hel­mut Lutzenberger
 Schriftführerin Caro­li­ne Stoll
Schatz­meis­ter Chris­ti­an Hartmann
 Beisitzer Bene­dikt Beg­gel, Sabri­na Müll­ner, Andre­as Schmid, Mar­tin Jall, Lukas Meixner
 Dirigent Robert Hart­mann
 Jugendbeauftragter Chris­toph Gaßner
 PR & Sponsoring Mar­tin Jall