• Vorstandschaft 2023

Vor­stand­schaft 2023–2025

Vor­de­re Rei­he von links: Caro­li­ne Stoll, San­dra Grusch­ka, Bar­ba­ra Ritter
Hin­te­re Rei­he: Peter Müll­ner, Hel­mut Lut­zen­ber­ger, Lukas Meix­ner, Chris­toph Gas­s­ner, Robert Hart­mann, Mar­tin Jall, Chris­ti­an Hartmann

Auf dem Foto feh­len: Bene­dikt Beg­gel, Tobi­as Wolf

Seit Sep­tem­ber 2023 ist die Vor­stand­schaft mit ihrem
Vor­sit­zen­den Peter Müll­ner im Amt.
Stell­ver­tre­ter sind Bar­ba­ra Rit­ter und Hel­mut Lutzenberger.
Schrift­füh­re­rin bleibt Caro­li­ne Stoll.
Der Herr über die Finan­zen bleibt Chris­ti­an Hartmann.
Die Bei­sit­zer Bene­dikt Beg­gel, San­dra Grusch­ka, Tobi­as Wolf, Mar­tin Jall, Lukas Meix­ner und Chris­toph Gas­s­ner kom­plet­tie­ren das Team.

Funk­ti­on Name(n)
 1. Vorstand Peter Müll­ner
 2. Vorstand Bar­ba­ra Rit­ter, Hel­mut Lutzenberger
 Schriftführerin Caro­li­ne Stoll
Schatz­meis­ter Chris­ti­an Hartmann
 Beisitzer Bene­dikt Beg­gel, Mar­tin Jall, Lukas Meix­ner, San­dra Grusch­ka, Tobi­as Wolf
 Dirigent Robert Hart­mann
 Jugendbeauftragter Chris­toph Gassner
 PR & Sponsoring Mar­tin Jall